gov.il

- gov.il

Нет данных   $ 8.95

embassies.gov.il

- embassies.gov.il

75,303   $ 178,560.00

health.gov.il

- health.gov.il

70,449   $ 190,800.00

taxes.gov.il

- taxes.gov.il

61,332   $ 218,880.00

misim.gov.il

- misim.gov.il

94,517   $ 141,840.00

court.gov.il

- court.gov.il

102,328   $ 108,000.00

justice.gov.il

- justice.gov.il

תפקידיו העיקריים של משרד המשפטים הם ארגון מערכת בתי המשפט בישראל, הכנת נוסח לרוב הצעות החקיקה לכנסת, ייעוץ משפטי לממשלה ולמשרדי הממשלה , אכיפת החוק הפלילי באמצעות מערכת התביעה...

103,359   $ 107,400.00

ims.gov.il

- ims.gov.il

54,139   $ 247,680.00

ecom.gov.il

- ecom.gov.il

91,507   $ 146,880.00

mot.gov.il

- mot.gov.il

175,395   $ 63,000.00

moch.gov.il

- moch.gov.il

192,897   $ 57,600.00

sviva.gov.il

- sviva.gov.il

277,541   $ 29,700.00

moin.gov.il

- moin.gov.il

286,381   $ 28,620.00

knesset.gov.il

- knesset.gov.il

128,921   $ 85,800.00

molsa.gov.il

- molsa.gov.il

188,218   $ 58,800.00

aka.idf.il

- aka.idf.il

202,821   $ 40,500.00

forms.gov.il

- forms.gov.il

201,698   $ 41,040.00

mof.gov.il

- mof.gov.il

161,181   $ 69,000.00

mitgaisim.idf.il

- mitgaisim.idf.il

194,646   $ 57,000.00